TGO พัฒนาศักภาพเมืองแม่ฮ่องสอนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แม่ฮ่องสอน : ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนถึง ๑ ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme) หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Energy Research Institute, Chulalongkorn University) หรือ ERI  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้แนวทางพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการ “การสร้างเสริมเครือข่ายเมืองคาร์บอนต่ำ” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในระดับท้องถิ่นสู่สังคมคาร์บอนต่ำและสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และ นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร TGO เป็นประธานเปิดงาน ดร.อมรวรรณ เรศานนท์ ผู้จัดการโครงการ UNDP กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้แทนจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การอบรมนี้ผู้อบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและแนวทางการบูรณาการประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการจัดทำแผนงานในบริบทการจัดการเมืองคาร์บอนต่ำ การรับมือผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และยั่งยืน ทั้งยังพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้อบรมและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก TGO ERI และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผ่านชุดความรู้ ดังนี้

– ชุดความรู้ที่ ๑ ความสำคัญและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทของเมือง

– ชุดความรู้ที่ ๒ การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบริบทเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ

– ชุดความรู้ที่ ๓ มาตรการเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการติดตามประเมินผลในภาคต่าง ๆ

– ชุดความรู้ที่ ๔ การขับเคลื่อนแผนการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

 

Download  รูปภาพการอบรมฯ 

 

 

 

Write a comment