press MOU ๕ องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ (เกาะพนัน)

๕ องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ พัฒนาเกาะพะงันสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

สุราษฎร์ธานี : เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคมที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (เกาะพะงัน)” ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO Mr.Renaud Meyer โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประเทศไทย นางสิริกร ศรีนวล ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายทวิช สมหวัง ประธานชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น และนายผดุงศักดิ์ อู่นนทกานต์ บริษัท ไบรท์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (เกาะพะงัน)” นี้ อยู่ภายใต้โครงการการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โครงการนี้เป็นการขยายผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะครัวเรือนโดยภาคประชนชนไปยังพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน โดย TGO UNDP และบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา จะดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใต้ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานกับพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคของประเทศไทย

จากนั้นในวันที่ ๒๐ สิงหาคม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ร่วมกับองค์กรภาคี กลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน และเยาวชน โดยติดป้ายรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และเก็บขยะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขยะ บริเวณหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าว : ๕ องค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ พัฒนาเกาะพะงันสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

Write a comment