press ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูล

TGO ร่วมการประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          กรุงเทพฯ: เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด “การประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงาน โดยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้อง Athenee Crystal Hall โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ

          การประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลฯ รวมทั้งรายงานข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ และ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการประชุม รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโครงการดังกล่าว

          ภายในงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์องค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานซักถามและร่วมกิจกรรมภายในบูธนิทรรศการของ TGO ด้วย

ภาพข่าว : TGO ร่วมการประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


Write a comment