GHG Inventory Management

ONGOING COURSE
 
 Course : GHG Inventory Management
  Content
- เพื่อใหผูเขารับการอบรมเกิดความรูและความเขาใจถึงความ สำคัญในการจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจก ตลอดจนขั้นตอน วิธีการในการเก็บขอมูล และสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมตอการจัดทำบัญชีกาซเรือนกระจกในแตละสาขา ใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน ซึ่งเปนองคประกอบ ที่สำคัญของการจัดทำรายงานแหงชาติ (National Communication) ที่ประเทศไทยตองดำเนินการจัดทำ
vsemsmart.ru