วิสัยทัศน์

" Become a leading climate change training center in ASEAN "

พันธกิจ

  • Provide capacity development on climate change mitigation and adaptation
  • Promote climate change networking platform 
  • Promote knowledge dissemination on climate change mitigation and adaptation

เกี่ยวกับ CITC

        จากวิกฤตการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับโลก ส่งผลให้ทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบและเปิดรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นปัญหาที่สะสมและส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างไร้ขอบเขต จึงเป็นแรงผลักดันให้ประชาคมโลกลงนามรับรอง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nation Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบสภาพภูมิอากาศ ภายในระยะเวลาอันพอเหมาะเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างเป็นธรรมชาติ และไม่คุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการการสร้างความร่วมมือและแสดงความรับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกันตามแต่ศักยภาพและความสามารถและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ